Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
Програма конференції_Дні науки ФСП 2015.pdf

Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені, запрошуємо Вас взяти участь у XVІІI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів ДНІ НАУКИ ФСП «ГУМАНІЗМ ТА АНТИГУМАНІЗМ У ПОДОЛАННІ КОНФЛІКТІВ СУЧАСНОСТІ», яка відбудеться 22 квітня 2015 р.

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ:

Секція №1. Філософія: Фiлософськi вимiри людяностi (Муратова І. А. к.філос.н., доц., Свідло Т. М., к.філос.н., доц., Сторіжко Л. В., д.філос.н., професор). Контактні дані: philosoph.2015@gmail.ru, секретар – Олейнікова Анастасія +38 (095) 222 57 00.

Секція №2. Історія: «Україна і світ в історичній перспективі» (Лабур О.В., к.іст.н., доц.). Контактні дані: dni_nauky_2015@ukr.net , секретар – Гмиря Андрій +38 (093) 505 30 58.

Секція №3.Соціологія: «Гуманізм та антигуманізм в соціологічному дискурсі» (Мельниченко А. А., к.філос.н., доц., Пиголенко І. В., к.філос.н., доц., Кучерявенко І. Ф., к.і.н, доц., Якубін О. Л., к. політ.н., ст. викладач). Контактні дані: dninaukisocio2015@ukr.net, секретар – Герчанівський Дмитро +38 (050) 384 29 40.

Секція №4. Психологія та педагогіка: «Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців до вирішення конфліктів сучасності» (Пузирьов Є.В., к.пед.н., доц., Мелащенко О.М., к.філософ.н., доцент). Контактні дані: rpiwa123@ukr.net, секретар – Залеська Р. О. +38 (063) 133 55 17.

Секція №5. Культурологія та естетика: «Гуманізм в художній культурі та мистецтві 20-початку 21 століття» (Покуліта І. К., к. філос.н., доц., Балакірова  С. Ю., к.філос.н., доц.). Контактні дані: culturalstudies2015@gmail.com, секретар – Шаповалова Анастасія +38 (067) 316 99 79.

Секція № 6. Політологія: «Соціально-політичні конфлікти: сутність, шляхи та методи подолання» (Радей А. С., к.філос.н., ст. викладач, Мігалуш А. О., ст. викладач). Контактні дані: politologia@i.ua: секретар – Фабрикантов Максим +38 (093) 721 70 19.

Секція №7. Теорія держави і права: «Феномен держави: теоретико-правовi засади формування та розвитку» (Чепульченко Т. О., к.ю.н., доц., Мороховська Н.С., к.ф.н., доц., Тараненко М. Г., к. іст.н., доц.). Контактні дані: pravofsp@gmail.com, секретар – Халангот Ігор +38 (098) 074 75 74.

Секція № 8. Проблеми юридичної практики: «Розвиток інформаційного суспільства: війна та мир» (Цирфа Г.О., к.іст.н., доц.,Бежевець А. М., ст..викл.). Контактні дані: ntsa_fsp@ukr.net, секретар – Борисов Олександр +38 (067) 245 34 17.

Секція №9. Освіта ХХІ ст.: теорія та практики: «Освіта як адаптаційний механізм у контексті подолання конфліктів сучасності: юридичний, соціо-культурний та філософський аспект» (Стецюра К. О., викл., Пряміцин В. Ю., викл.). Контактні дані:naukovaKonfer@mail.ru , секретар – Скаржинський Віталій +38 (067) 339 52 95.

Секція №10. Теорія і практика управління: «Талант-менеджмент, інноваційні та креативні технології в сучасних управлінських практиках» (Архіпова Є. О., викладач, Божок О. І.,викладач). Контактні дані: tpu.dnfsp2015@gmail.com, секретар - Жовновата Вікторія +38 (097) 257 84 38.

Секція №11. Піар і соціальні комунікації: «Соціальні комунікації як інструмент гармонізації суспільних протиріч і конфліктів» (Польська Т. Д., к. філос.н., доц.). Контактні дані: pr-conf@i.ua, секретар – Дергачов Євгеній +38 (066) 926 23 03.

Секція № 12. Соціальна робота: «Соціальна робота як інститут підтримки людей в конфліктних ситуаціях» (Мігалуш А.О., ст.. викладач). Контактні дані: katrain@ukr.net, секретар – Калюжна Катерина +38 (063) 442 65 84.

Секція № 13. Математика 21 століття:«Математичне та комп’ютерне моделювання соціально-економічних та екологічних процесів і систем» (Бахтіна Г. П., к.фіз.-мат.н., доц.). Контактні дані: pryamitsyn1@mail.ru, секретар – Пряміцин Вячеслав +38 (098) 959 19 47.

Круглий стіл: Діалектична логіка: «Гуманізм абстрактний і конкретний» (Піхорович В. Д. , ст. викладач). Контактні дані: d.stoliarenko@gmail.com, logika_2014@ukr.net, секретар – Столяренко Дмитро +38 (068) 958 44 40.

Круглий стіл:  Гендерні дослідження «Гуманні теорії та антигуманні практики: гендерний зріз» (Стребкова Ю. В., к.філос.н., доц.). Контактні дані: gen_conference@ukr.net, секретар – Коваленко Олександра +38 (063) 709 50 43.

Круглий стіл: Психологія та педагогіка «Гуманізм та безпека: дилеми сучасності» (Кононець М.О., к.психол. н., доц.). Контактні дані: olgets@ukr.net, секретар Москаленко О. В. +38 (050) 700 20 20.

Ярмарок проектів: «Гуманізм-антигуманізм: аксіологічні вектори проекту сучасного «життєсвіту» (куратор – проф.,к.філос.н. Федорова І.І., модератор – викладач Шаповалова О.А.). Секретар – Житник Марина +38 (093) 349 83 23, maryna_zhytnyk@i.ua

Для участі в конференції необхідно надіслати заявку та тези доповідей на електронну адресу обраної Вами секції

Термін подачі заявок та тез – до 12 квітня 2015 р.

У заявці обов’язково вказати:

Прізвище; Ім’я; По-батькові; Повна назва навчального закладу, в якому навчається учасник; Назва факультету, курс; Тема виступу(доповіді/проекту); Секція/Ярмарок проектів.

Електронна пошта (e-mail)

Після вичитки тези доповідей секцій та творчі роботи ярмарку проектів,які пройдуть експертизу,будуть опубліковані у збірнику конференції.

Тези доповіді будуть опубліковані тільки за умови оплати організаційного внеску у розмірі 50 грн.

Вимоги до оформлення тез доповідей секцій

Обсяг тез доповідей повинен бути в межах 2 сторінок А4. Перевищення обсягу може слугувати підставою для відмови у публікації. Мова тез доповідей – українська та російська

Основні вимоги: формат – А-4; поля: зверху, знизу, справа, зліва – 2 см; шрифт – TimesNewRoman, розмір – 14 пт., міжрядковий інтервал – 1,5. Використання таблиць, малюнків і схем небажане.

Тези доповіді готуються у текстовому редакторі Microsoft Word (*.doc) у такому порядку:

  • Назва доповіді (посередині, слова з  великої букви без крапки, жирним шрифтом);
  • Прізвище, ім’я, по-батькові автора повністю (праворуч, курсив, жирний шрифт);
  • Курс, повна назва факультету, коротка назва навчального закладу, в якому навчається доповідач (праворуч, курсив);
  • Словосполучення: «Науковий керівник» (праворуч, курсив)
  • Прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання(праворуч, курсив)
  • Через один інтервал друкується текст тез доповіді.

Список використаних джерел(без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою:

Список використаних джерел: (без лапок). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.56].

Увага!Невідповідність оформлення тез доповіді наведеним вище вимогам може бути приводом відмови у публікації. Редакція повідомляє авторові тільки про рішення з приводу публікації. Редакція у випадку відмови в публікації не повертає рукописи й не вступає в теоретичні дискусії.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВІДБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ

Адреса оргкомітету Днів науки ФСП НТУУ «КПІ»: 03056 , м. Київ, проспект Перемоги 37, корпус 7, ауд. 122а.

Телефони оргкомітету: Пряміцин Вячеслав 063-115-73-91; Виселко Інна 050-295-47-99